Úvodní informace

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Přihlášení
Login:  Heslo:
  • Každý má právo bezplatně nahlížet do registru a pořizovat z něj výpisy a opisy
  • K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo
  • Registrační údaje vám přidělí příslušný evidenční orgán (Městský úřad Benátky nad Jizerou) na základě vyplněné a ověření žádosti (dle § 13, odst.3 zákona), formulář žádosti
  • Žádost je nutno podat písemně.

Citace ze zákona § 13, odst. 2 a 3 zákona:

(2) Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

(3) Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v el. podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Upozornění Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.